Witamy Guest (Zaloguj) Zarejestruj się Przypomnij hasło Torrenty Kontakt Napisy PL
Torrent Kategorie
 » WSZYSTKIE TORRENTY
FILMY :
 » RMVB9392  
 » (S)VCD564  
 » Divx / Xvid44133  
 » DVD-R2832  
 » x264 / HDTV4724  
 » 4K0  
 » 3D18  
 » TV / Seriale27870  
 » Anime1238  
GRY :
 » Gry PC10798  
 » Gry Konsole4028  
 » Poradniki, spolszczenia i inne0  
PROGRAMY :
 » Windows10063  
 » Linux / Mac806  
MUZYKA :
 » Albumy i składanki48207  
 » Koncerty29  
DOKUMENTY :
 » Książki3833  
 » Audiobooki1473  
 » Czasopisma1596  
 » Komiksy1067  
POZOSTAŁE :
 » Dla Dzieci2664  
 » Sport2244  
 » GSM / PDA1859  
 » Tapety2477  
 » Różne14  
EROTYKA :
 » Filmy XXX20536  
 » Zdjęcia XXX5  
 » Czasopisma XXX531  
 » Gry XXX89  
 » Hentai92  

Potrzebujesz pomocy? Masz problemy ze strona? Nie wiesz jak wstawic plik torrent ?

Regulamin serwisu vtorrent.pl Korzystanie z serwisu vtorrent.pl oraz forum jest równoznaczne z akceptacj¹ Regulaminu. Je¿eli nie akceptujesz tego regulaminu opuœæ t¹ stron¹ oraz zg³oœ siê do Za³ogi w celu deaktywacji konta, je¿eli wczeœniej je za³o¿y³eœ. §1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") okreœla ogólne warunki korzystania z portalu vtorrent.pl. Regulamin dostêpny jest pod adresem internetowym www.vtorrent.pl. 2. W³aœcicielem serwisu jest grupa vtorrent.pl. 3. U¿yte w Regulaminie zwroty oznaczaj¹: a) SMS - krótka wiadomoœæ tekstowa b) SMS Premium Rate - krótka wiadomoœæ tekstowa o podwy¿szonej op³acie c) Serwis Internetowy - "Serwis" - oznacza stronê internetow¹ dostêpn¹ pod adresem www.vtorrent.pl, wraz z treœciami znajduj¹cymi siê na niej przeznaczonymi do korzystania przez U¿ytkowników zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Integraln¹ czêœci¹ serwisu jest tak¿e forum, gdzie u¿ytkownicy mog¹ wypisywaæ swoje myœli, pytania, opinie. d) U¿ytkownik – osoba fizyczna odwiedzaj¹ca stronê lub korzystaj¹ca z jej treœci w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. U¿ytkownikiem jest ka¿dy uczestnik strony - zarówno zarejestrowany, jak i niezarejestrowany w serwisie. §2 Zasady korzystania z serwisu oraz forum 1. Serwis przeznaczony jest dla wszystkich U¿ytkowników. 2. U¿ytkownik mo¿e zakupiæ rangê PowerUsera poprzez wys³anie smsa lub zap³atê za pomoc¹ systemu p³atnoœci Dotpay.pl. Zakupiona ranga PowerUsera jest wa¿na przez 6 miesiêcy lub do momentu usuniêcia konta z bazy np. na proœbê u¿ytkownika. 3. Koszt wys³ania SMSa wynosi 6 PLN netto (7,32 PLN brutto). 4. Zabrania siê wstawiania torrentów z treœciami pedofili, rasizmu, celowo oœmieszaj¹cych ludzi, drastycznych filmów oraz filmów porno z elementami wstrêtnymi. 5. Zabrania siê równie¿ wstawiania torrentów zawieraj¹cych wirusy, trojany i inne niebezpieczne programy. 6. Zabrania siê rejestracji nicków zawieraj¹cych adres strony internetowej lub wulgarne s³owo. 7. Zabrania siê sprzeda¿y nielegalnego oprogramowania, filmów i innych artyku³ów. 8. Zabrania siê dodawanie filmów reklamuj¹cych gry internetowe lub zachêcaj¹cych do nielegalnej sprzeda¿y pirackich filmów. 9. W komentarzach torrentów zabrania siê u¿ywania wulgarnych s³ów, natarczywej reklamy innych stron internetowych, wysy³ania wiêcej ni¿ jeden raz tego samego posta, wysy³ania postów spamerskich, obra¿ania innych uzytkowników strony, podawania linków do gier online, bezpoœredniego linkowania do warezu na rapidshare i innych uploadów. 10. Na forum zabrania siê u¿ywania wulgaryzmów oraz s³ów ogólnie uwa¿anych z obraŸliwe, reklamowania innych serwisów, spamowania, obra¿ania innych u¿ytkowników. 11. ¯aden z plików znajduj¹cych siê w serwisie nie znajduje siê na serwerze. Torrenty sa w³asnoœcia u¿ytkowników. Administrator Serwisu ani w³aœciciel serwera nie mo¿e wiêc ponieœæ konsekwencji za to co u¿ytkownicy wstawiaj¹, lub za to co czyni¹ na stronie. Nie mo¿esz tak¿e u¿ywac tego serwisu do rozpowszechniania lub sci¹gania materia³ów do których nie masz odpowiednich praw lub licencji. U¿ytkownicy odpowiedzialni s¹ za przestrzeganie tych zasad. Serwis vtorrent.pl nie zajmuje siê rozpowszechnianiem plików chronionych prawem autorskim. §3 Przetwarzanie Danych Osobowych 1. Dane osobowe ka¿dego zarejestrowanego U¿ytkownika s¹ zbierane i przetwarzane w zakresie i celach niezbêdnych do utworzenia konta w Serwisie, a w szczególnoœci w celu komunikacji z U¿ytkownikami oraz ich poprawnej weryfikacji. 2. Utworzenie konta w Serwisie, zgodnie z regulaminem jest potwierdzeniem wyra¿enia zgody przez U¿ytkownika na przetwarzanie przez Serwis jego danych osobowych dla celów niniejszego Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926, z póŸn. zm.). §4 Postanowienia koñcowe 1. Wys³anie przez U¿ytkownika wiadomoœci SMS lub zrealizowanie przelewu w celu zakupu rangi PowerUser jest równoznaczne ze z³o¿eniem przez niego oœwiadczenia, i¿ zapozna³ siê za wszystkimi postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ¿e w pe³ni je rozumie i akceptuje. 2. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadaj¹ wy³¹cznie za us³ugi telekomunikacyjne umo¿liwiaj¹ce uzyskanie wyniku testu w serwisie. 3. Za³oga serwisu vtorrent.pl nie ponosi odpowiedzialnoœci za: a) problemy w funkcjonowaniu Serwisu, je¿eli nast¹pi³y one wskutek zdarzeñ, których W³aœciciel Serwisu przy zachowaniu nale¿ytej starannoœci nie by³ w stanie przewidzieæ, lub którym nie móg³ zapobiec, w szczególnoœci w przypadku problemów zwi¹zanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze si³y wy¿szej, b) brak mo¿liwoœci dostarczenia wiadomoœci SMS, SMS Premium Rate b¹dŸ jakiekolwiek problemy zwi¹zane z nieprawid³owoœci¹ w funkcjonowaniu sieci operatorów GSM lub internetu, na które Organizator nie mia³ wp³ywu b¹dŸ nie móg³ ich przewidzieæ lub im zapobiec, c) u¿ytkowanie Serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, d) przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistnia³e z przyczyn technicznych (np. konserwacja, przegl¹d, wymiana sprzêtu), e) skutki powsta³e w wyniku ujawnienia przez U¿ytkownika has³a do swojego konta osobom trzecim. 4. U¿ytkownik rejestruj¹c siê na Portalu przez za³o¿enie konta zobowi¹zany jest podaæ dane zgodne ze stanem faktycznym. 5. vtorrent.pl zastrzega sobie prawo do usuniêcia konta U¿ytkownika, je¿eli ten bêdzie korzysta³ z Serwisu niezgodnie z niniejszym Regulaminem, gdy nazwa konta bêdzie wyra¿eniem powszechnie uznawanym za obraŸliwe a tak¿e z innych wa¿nych przyczyn. Ponadto ranga PowerUser zostania zdjêta u¿ytkownikowi je¿eli ten nie bêdzie korzysta³ z konta przez d³u¿ej ni¿ trzy miesi¹ce lub gdy minie okres 6 miesi¹cu od zakupu tej rangi. 6. U¿ytkownik ma prawo usun¹æ swoje konto, wysy³aj¹c wiadomoœæ elektroniczn¹ na adres mailowy: kontakt@vtorrent.pl, z ¿yczeniem usuniêcia jego konta. 7. W³aœciciel Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany postanowieñ Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej wa¿nej przyczyny. Wszelkie zmiany Regulaminu bêd¹ publikowane na stronie internetowej www.vtorrent.pl 8. Reklamacje dotycz¹ce vtorrent.pl nale¿y przesy³aæ mailowo na adres kontakt@vtorrent.pl. 9. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie maj¹ przepisy Kodeksu Cywilnego. 5. BitTorrent FAQ
Copyright © 2009-2018 vTorrent.pl
Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania strony prosimy kierować przez formularz kontaktowy

[ Script Execution time: 0.0024 sec. ] - [ GZIP: disabled ]