Witamy Guest (Zaloguj) Zarejestruj się Przypomnij hasło Torrenty Kontakt Napisy PL
Torrent Kategorie
 » WSZYSTKIE TORRENTY
FILMY :
 » RMVB9396  
 » (S)VCD564  
 » Divx / Xvid50985  
 » DVD-R2864  
 » x264 / HDTV6047  
 » 4K1  
 » 3D96  
 » TV / Seriale33244  
 » Anime1250  
GRY :
 » Gry PC12457  
 » Gry Konsole4037  
 » Poradniki, spolszczenia i inne1  
PROGRAMY :
 » Windows11422  
 » Linux / Mac806  
MUZYKA :
 » Albumy i składanki54247  
 » Koncerty122  
DOKUMENTY :
 » Książki4939  
 » Audiobooki2489  
 » Czasopisma1719  
 » Komiksy1103  
POZOSTAŁE :
 » Dla Dzieci2733  
 » Sport2480  
 » GSM / PDA1914  
 » Tapety2490  
 » Różne22  
EROTYKA :
 » Filmy XXX21451  
 » Zdjęcia XXX15  
 » Czasopisma XXX545  
 » Gry XXX90  
 » Hentai93  

Detale Torrenta
Nazwa plikuFedora 9 [x86_64] [install DVD] [MULTILANGUAGE]
Torrent:Fedora 9 [x86_64] [install DVD] [MULTILANGUAGE].torrent
Info Hash:754ea5e1ee02e32d9646f0d5b6c865e2805a7a99
Opis:

Po d?ugim okresie niecierpliwego wyczekiwania i wypatrywania, fani Fedory mog? wreszcie obejrze? wyniki wielomiesi?cznej pracy developerów ich ulubionej dystrybucji. Najm?odsze dziecko Projektu Fedora przynosi wiele innowacyjnych zmian.

A oto niektóre z nich:

- Fedora zawiera pierwszy, trwa?y i niedestrukcyjny LiveUSB. Teraz pendrive mo?e sta? si? w pe?ni bootowaln? i funkcjonaln? Fedor?, któr? mo?na nosi? ze sob? wsz?dzie i u?ywa? na ka?dym komputerze, maj?cym mo?liwo?? startu z klucza USB. Trwa?o?? oznacza, ?e mo?na dowolnie zmienia? system, aktualizowa? go oraz zapisywa? wyniki swojej pracy. Niedestrukcyjno?? natomiast oznacz mo?liwo?? stworzenia przeno?nego systemu na ka?dym kluczu USB z przynajmniej jednym gigabajtem wolnego miejsca, bez potrzeby wykonywania uci??liwych backupów, reformatowania, repartycjonowania, ani innych zb?dnych czynno?ci.

- Fedora 9 jest pierwsz? znacz?c? dystrybucj? Linuksa zawieraj?c? domy?lnie KDE 4. Nowe KDE posiada du?o znacz?cych zmian zarówno w interfejsie u?ytkownika, jak i w wielu podsystemach. Zespó? zajmuj?cy si? KDE w Fedorze, we wspó?pracy z projektem KDE, wykona? kawa? dobrej roboty, dzi?ki czemu u?ytkownicy Fedory mog? si? ju? teraz cieszy? najnowsz? technologi? na swoich biurkach.

- Fedora 9 wykorzystuje domy?lnie nowy PackageKit - narz?dzie umo?liwiaj?ce w niezwykle prosty i elastyczny sposób zarz?dza? oprogramowaniem w ka?dej dystrybucji Linuksa. Narz?dzie to jest kompatybilne z wieloma istniej?cymi systemami zarz?dzania pakietami i udost?pnia ?atwe w u?yciu narz?dzia graficzne do instalacji i aktualizacji oprogramowania. Poprzez udost?pnienie jednego narz?dzia zarz?dzaj?cego pakietami, które wspó?pracuje ze wszystkimi dystrybucjami Linuksa, PackageKit u?atwia ?ycie wszystkich u?ytkowników Linuksa, poniewa? nie musz? ju? oni pami?ta? polece? lub narz?dzi zale?nych od dystrybucji, któr? wybrali.

- Fedora oferuje równie? nowy system FreeIPA (ang. \"Identity, Policy, and Auditing\", który jest ciekawym rozwi?zaniem dla administratorów systemów. Umo?liwia on ?atwe zarz?dzanie informacjami bezpiecze?stwa, takimi jak autoryzacje dla ludzi i komputerów w du?ym, zró?nicowanym ?rodowisku. W przesz?o?ci administratorzy musieli tworzy? swoje w?asne rozwi?zania s?u??ce do konfiguracji us?ug, domen, ustawie? bezpiecze?stwa oraz wspó?dzia?aniu wszystkiego z domenami Microsoft Windows itd. Wszystko to oddzielnie, za pomoc? ró?nych tekstowych narz?dzi. Celem FreeIPA jest stworzenie jednego zestawu narz?dzi z ?atwym interfejsem WWW oraz narz?dzi tekstowych, które pozwala?yby administratorowi na ?atwe udost?pnianie oraz uruchamianie wszystkich tych us?ug. Na t? chwil? zagadnienia zwi?zane z \"I\" (Identity) zosta?y uko?czone i trwaj? prace nad zagadnieniami zwi?zanymi z \"P\" oraz \"A\" (Policy i Auditing). Jest to przyk?ad technologii, która ma wielki potencjalny wp?yw na klas? enterprise, a ludzie mog? zobaczy? to rozwi?zanie w przysz?ych ofertach Red Hat Enterprise Linux.

- NetworkManager zyska? now? funkcjonalno??. Teraz ?wietnie wspó?pracuje on ze statycznym adresowaniem IP, zezwala na wielokrotne po??czenia i dzielenie po??czenia. Oferuje te? mi?dzy innymi ?atw? edycj? po??cze? i obs?uguje sie? mobiln?. Dzi?ki solidnej pracy NetworkManager mo?e by? domy?lnie u?ywany w Fedorze 9, tak jak by?o to pierwotnie planowane.
Kategoria:Linux / Mac
Ocena: N/A
Rozmiar:0.00 BiT
Dodane:17/08/2008 15:08:11
Uploader:Kostek
Statystyki:Seedów: 0   Leecherów: 0


Brak komentarzy...


Wstecz

Copyright © 2009-2018 vTorrent.pl
Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania strony prosimy kierować przez formularz kontaktowy

[ Script Execution time: 0.0162 sec. ] - [ GZIP: disabled ]