Witamy Guest (Zaloguj) Zarejestruj się Przypomnij hasło Torrenty Kontakt Napisy PL
Torrent Kategorie
 » WSZYSTKIE TORRENTY
FILMY :
 » RMVB9396  
 » (S)VCD564  
 » Divx / Xvid50985  
 » DVD-R2864  
 » x264 / HDTV6047  
 » 4K1  
 » 3D96  
 » TV / Seriale33244  
 » Anime1250  
GRY :
 » Gry PC12457  
 » Gry Konsole4037  
 » Poradniki, spolszczenia i inne1  
PROGRAMY :
 » Windows11422  
 » Linux / Mac806  
MUZYKA :
 » Albumy i składanki54247  
 » Koncerty122  
DOKUMENTY :
 » Książki4939  
 » Audiobooki2489  
 » Czasopisma1719  
 » Komiksy1103  
POZOSTAŁE :
 » Dla Dzieci2733  
 » Sport2480  
 » GSM / PDA1914  
 » Tapety2490  
 » Różne22  
EROTYKA :
 » Filmy XXX21451  
 » Zdjęcia XXX15  
 » Czasopisma XXX545  
 » Gry XXX90  
 » Hentai93  

Detale Torrenta
Nazwa plikuAdobe Creative Suite 3 Design Premium
Torrent:Adobe Creative Suite 3 Design Premium.torrent
Info Hash:0107d67a1edbd58a394a9e25d95347bd0c1a8fb7
Opis:

Adobe Creative Suite 3 Design Premium to niezwykle rozbudowany pakiet zawieraj?cy aplikacje wspomagaj?ce projektowanie i przygotowywanie materia?ów zarówno pod k?tem druku jak równie? publikacji w Internecie. W sk?ad pakietu wchodz? InDesign CS3 - narz?dzie do sk?adu publikacji, Photoshop CS3 Extended - najbardziej ceniona aplikacja do edycji grafiki rastrowej, Illustrator CS3 - jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych programów do edycji grafiki wektorowej, Flash CS3 Professional - do tworzenia rozbudowanych, atrakcyjnych wizualnie i bogatych w multimedialne rozwi?zania serwisów WWW, Dreamweaver CS3 - do produkcji zaawansowanych stron i aplikacji internetowych oraz Acrobat 8 Professional - program do tworzenia i edycji dokumentów PDF. Do pobrania dost?pne s? wersje testowe poszczególnych programów wchodz?cych w sk?ad pakietu (szczegó?y na ko?cu opisu).APLIKACJE WCHODZ?CE W SK?AD PAKIETU


Adobe InDesign CS 3

Program do sk?adu publikacji firmy Adobe. Aplikacja oferuje szereg znanych ju? narz?dzi, w tym Objects Styles - zestaw styli, które mo?na przypisa? do obiektów i zmieni? ich wygl?d jednym klikni?ciem czy Snippets - rozwi?zanie pozwalaj?ce zachowywa? obiekty wraz z szablonami ich prezentacji i opisu. Pojawi?o si? te? kilka nowych narz?dzi, a w?ród nich te obs?uguj?ce wyra?enia regularne s?u??ce do szukania oraz zamiany tekstu. Poza tym wprowadzono nowy system obs?ugi tabel i komórek (poprzez zastosowanie styli), mo?liwo?? eksportu do XHTML oraz obs?ug? skryptów buduj?cych projekty w oparciu o dane zapisane w plikach XML.


Adobe Photoshop CS3 Extended

Najnowsza wersja profesjonalnego programu przeznaczonego do edycji grafiki rastrowej. Aplikacja posiada szereg opcji usprawniaj?cych prac? w?ród, których znajdziemy m. in. przegl?dark? plików Adobe Bridge, narz?dzie \"Punkt zbiegu\" pozwalaj?ce utworzy? w?asn? siatk? perspektywy, technologi? \"Obiekty inteligentne\" (odwracalne skalowanie, obracanie i zniekszta?canie warstw), funkcj? \"Wypaczania obrazków\" w obszarze roboczym czy narz?dzie przeznaczone do redukcji szumu poprawiaj?ce jako?? zdj??. Photoshop umo?liwia prac? na wielu warstwach z wykorzystaniem inteligentnych linii pomocniczych. Najnowsza wersja Adobe Photoshop CS3 posiada mo?liwo?? importowania, obracania, teksturowania modeli 3d zapisanych np. w 3D Studio Max oraz nak?adania filtrów na warstwy bez konieczno?ci rastrowania. Ponadto CS3 posiada dwa nowe narz?dzia, Quick Selection i Refine Edge, pozwalaj?ce szybko i z du?? precyzj? tworzy? i korygowa? selekcj?.


Adobe Illustrator CS3

Illustrator to obok konkurencyjnego CorelDRAW, jeden z najpopularniejszych i najbardziej cenionych programów do edycji grafiki wektorowej. Zosta? zaprojektowany pod k?tem projektowania i tworzenia ilustracji. W?ród oferowanych funkcji w CS3 znajdziemy takie narz?dzia jak Adobe Bridge u?atwiaj?ce przegl?danie plików graficznych czy Live Trace do szybkiego konwertowania obrazków na opis wektorowy. Program posiada w pe?ni modyfikowalny interfejs u?ytkownika oraz mo?liwo?? eksportu do formatu SVG i SVG-t. Z nowo?ci jakie oferuje Illustrator CS3 mo?na wymieni? np. narz?dzie Live Color pozwalaj?ce na szybk? zmian? kolorystyki przy jednoczesnym zachowaniu proporcji pomi?dzy poszczególnymi kolorami w projekcie oraz opcj? integracji z Adobe Flash CS3.


Adobe Acrobat 8 Professional

Acrobat 8.0 to program przeznaczony do obróbki dokumentów, który jest podstaw? rozwi?za? Adobe \"e-Paper\". Dokumenty Adobe PDF zachowuj? dok?adny wygl?d i zawarto?? orygina?ów, wraz z ich czcionkami i grafikami; mog? by? drukowane, wysy?ane poczt? elektroniczn? lub udost?pniane w Internecie. Dokumenty w formacie Adobe PDF mog? by? wy?wietlane na platformach Microsoft Windows, Mac OS oraz UNIX. Dzi?ki zautomatyzowanemu zestawowi narz?dzi do przegl?dania i komentowania mo?na przegl?da? dokumenty, dodawa? komentarze, zatwierdza? dokumenty za pomoc? podpisów elektronicznych i wykonywa? wiele innych czynno?ci przy pomocy poczty elektronicznej lub przegl?darki internetowej.


Adobe Flash CS3 Professional

Pot??ne narz?dzie przeznaczone do tworzenia rozbudowanych, atrakcyjnych wizualnie i bogatych w multimedialne rozwi?zania serwisów WWW. Umo?liwia wygodn? wspó?prac? z bazami danych, jest niezast?pionym narz?dziem integruj?cym animacje z serwisami WWW, a ponadto doskonale wspó?pracuje z innymi narz?dziami (Dreamweaver, Fireworks, Freehand, Sitespring i ColdFusion). W wersji CS3 wprowadzono szereg nowo?ci, m. in. obs?ug? ActionScript 3.0, a tak?e interfejs Adobe. Obecnie Flash CS3 Pro umo?liwia import projektów wraz z ich elementami z Photoshopa i Illustratora oraz podgl?d ich w Device Central.


Adobe Dreamweaver CS3

Dreamweaver CS3 jest profesjonalnym rozwi?zaniem do produkcji zaawansowanych stron i aplikacji internetowych. Od wielu lat jest edytorem nale??cym do ?cis?ej czo?ówki, który ??czy wizualizacj? tworzonego projektu wraz ze wsparciem dla technologii ColdFusion, PHP5, ASP, ASP.NET i JSP. To najnowsza wersja umo?liwiaj?ca w prosty sposób dodawanie oraz edycj? elementów opartych o technologi? AJAX dzi?ki wykorzystaniu platformy Spry. W wersji CS3 wprowadzono integracj? z innymi aplikacjami CS3, co umo?liwia wygodne przenoszenie plików pomi?dzy aplikacjami za pomoc? metody kopiuj/wklej, dzi?ki Adobe Device Central mo?na zobaczy? podgl?d projektu na ró?nego rodzaju urz?dzeniach.
Kategoria:Linux / Mac
Ocena: N/A
Rozmiar:0.00 BiT
Dodane:19/08/2008 21:36:52
Uploader:Anonimowy
Statystyki:Seedów: 0   Leecherów: 0


Brak komentarzy...


Wstecz

Copyright © 2009-2018 vTorrent.pl
Wszelkie uwagi odnośnie funkcjonowania strony prosimy kierować przez formularz kontaktowy

[ Script Execution time: 0.0236 sec. ] - [ GZIP: disabled ]